අපගේ වෙබ් අඩවි වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
nybjtp

35KV සීතල හැකිලෙන කේබල් පර්යන්ත අතරමැදි සන්ධිය

35KV සීතල හැකිලෙන කේබල් පර්යන්ත අතරමැදි සන්ධිය